Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w sprawie pod sygn.akt I NS 1215/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu kwoty 2.782,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33908065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1215/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.782,00 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 Zakrzów, miasto Tarnobrzeg, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 197/2 o powierzchni 0,0333 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016 r., znak N-III.7570.1.1346.2015, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki przed dniem przejścia prawa własności działki na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 1 miesiąca przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33908065
drukuj ogłoszenie