Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości „Apart Hotel” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Apart...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156376
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie o przetargu

Syndyk masy upadłości „Apart Hotel" Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie(03-687), ul. Łodygowa 26 (sygn. akt VIIIGUp54/17, Sąd Rejonowy w Częstochowie) ogłasza przetarg na wybór nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Apart Hotel" Sp. z o.o. w upadłości w postaci obiektu hotelowo - gastronomicznego, w skład której wchodzą:
I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/4 i powierzchni 15.788m2, zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowo - gastronomicznej i powierzchni użytkowej 2.633,38m2, położonej w Częstochowie, przy ulicy Rocha 224, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00122952/1 (składnik masy upadłości numer 1),
II. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/3 położonej w Częstochowie, przy ulicy Skwerowej 29 o powierzchni użytkowej 12.605m2, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00151811/3 (składnik masy upadłości numer 2),
III. wyposażenie ruchome budynku o funkcji hotelowo-gastronomicznej umieszczone w spisie inwentarza majątku upadłego pod numerami od 8 do 86.

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.340.509,00zł (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset dziewięć złotych). Oszacowana wartość wszystkich składników masy upadłości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego „Apart Hotel" Sp. z o.o. oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 11 września 2017r. sporządzonego przez biegłego sądowego Włodzimierza Jończyka oraz biegłego sądowego Pawła Jończyka i wyceny ruchomości z dnia 14 września 2017r. sporządzonej przez biegłego sądowego Pawła Jończyka wraz z pismem biegłego sądowego Pawła Jończyka z dnia 21 listopada 2018r., z których treści wynika, iż:
a. wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek gruntu o numerze ewidencyjnym 812/4 i powierzchni 15.788m2, zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowo - gastronomicznej i powierzchni użytkowej 2.633,38m2, położonej w Częstochowie, przy ulicy Rocha 224, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00122952/1 (składnik masy upadłości numer 1) wyceniona została na kwotę 3.420.000,00zł,
b. wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 812/3 położonej w Częstochowie, przy ulicy Skwerowej 29 o powierzchni użytkowej 12.605m2, dla której Sąd Rejonowym w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą numer CZ1C/00151811/3 (składnik masy upadłości numer 2) wyceniona została na kwotę 851.200,00zł,
c. wartość wyposażenia ruchomego budynku o funkcji hotelowo-gastronomicznej umieszczonego w spisie inwentarza majątku upadłego pod numerami od 8 do 86, którego szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku numer jeden do niniejszych warunków przetargu, wyceniona została na kwotę 67.409,00zł.
2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega.
3. Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym i wyceną oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl,tel. 32/4281801.
4. Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie lub za pomocą listów poleconych do dnia 13 czerwca 2019 roku do godziny 12.00 na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie,VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 434.050,90zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości „Apart Hotel" Sp. z o.o. o numerze 16 1090 1766 0000 0001 3495 8106 (Santander Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia i rozpoznania ofert, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Apart Hotel" Sp. z o.o.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa w dniu14 czerwca 2019 roku, o godz. 13:00, w sali nr 108.
7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01.

 

drukuj ogłoszenie