Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 871/18 wydał pozwolenie zezwalajace wnioskodawcy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu kwoty 3.605,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909417
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 871/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3,605,00 zł (trzy tysiące sześćset pięć złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położonej w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 10/2 o pow. 0,0405 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.09.2018 r. znak: N-III.7570.1.61.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33909417
drukuj ogłoszenie