Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33910463
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kosynierów Gdyńskich 78
Osoba kontaktowa
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAX

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - odpowiednio - obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. planów wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz odpowiednio uchwał podjętych w dniu: 29 stycznia 2018 r. Nr XLII/355/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręb Borek; 2 października 2017 r. Nr XXXVII/311/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręby Karnin i Deszczno; 21 sierpnia 2017 r. Nr XXXV/297/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręb Dzierżów; 21 sierpnia 2017 r. Nr XXXV/298/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręb Ulim; 21 sierpnia 2017 r. Nr XXXV/296/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręb Prądocin oraz 30 marca 2015 r. Nr VI/54/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno, obręb Karnin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - odpowiednio - obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin, wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.05 do 3.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90 w pokoju nr 7, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.deszczno.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Deszcznie, w sali konferencyjnej.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Deszczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej artur.bobrowski@deszczno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019 r.
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - odpowiednio - obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. planów
wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 13.05 do 3.06.2019 r. z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - odpowiednio - obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin, wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90 w pokoju nr 7, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.deszczno.pl
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektów ww. dokumentów w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy w Deszcznie i adres poczty elektronicznej artur.bobrowski@deszczno.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Deszczno.
Wójt Gminy Deszczno
33910463
drukuj ogłoszenie