Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 616/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Szklary j.ew.Hyżne.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912665
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, pod sygnaturą akt XI Ns 616/18, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szklary j. ew. Hyżne, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonej jako działki numer 2068/1 o pow. 0,37 ha, 2068/3 o pow. 0,30 ha, 2068/4 o pow. 0,06 ha, 2068/6 o pow. 0,09 ha stanowiącej grunty orne, pastwiska trwałe i tereny rolne zabudowane. Dla nieruchomości tej nie ma założonej księgi wieczystej. W zamkniętym lwh nr 288 gm. kat Szklary urządzonym dla parcel gruntowych nr 468/2, 473/2, 474/2, z których utworzono działkę 2068, która następnie uległa podziałowi na między innymi działki objęte wnioskiem, wpisane jest prawo własności na rzecz Kazimierza Buczka. Jako władająca przedmiotową nieruchomością wpisana jest Anna Paściak c. Antoniego i Agnieszki.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Kazimierza Buczka, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33912665
drukuj ogłoszenie