Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. Budowa drogi gminnej nr 160812C ul. Fredry w miejscowości Aleksandrów Kujawski

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2019r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.
Budowa drogi gminnej nr 160812C ul. Fredry od km 0 + 000 do km 0 + 212
w miejscowości Aleksandrów Kuj. w zakresie budowy drogi gminnej, budowy kanalizacji sanitarnej i budowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych gminy m. Aleksandrów Kuj.
obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:
w miejscowości: Aleksandrów Kuj.
gmina : m. Aleksandrów Kuj.
nr ewidencji gruntów : 178/2 karta mapy 31, 196/10 karta mapy 31, 180 karta mapy 31,
196/2 karta mapy 31, 196/1 karta mapy 31, 2/3 karta mapy 31, 21 karta mapy 31,
25 karta mapy 31, 1/1 karta mapy 31
Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
25 karta mapy 31 - obręb m. Aleksandrów Kuj.
(działki powstałe po podziale 25/1 karta mapy 31, 25/2 karta mapy 31)
która w części będzie przejęta na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Dodatkowo informuje się, iż
działka nr 1/1 karta mapy 31 w miejscowości Aleksandrów Kuj., gmina m. Aleksandrów Kuj., obręb m. Aleksandrów Kuj. objęta czasowym zajęciem niezbędnym do wykonania kanalizacji deszczowej i zrzutu wód opadowych lub roztopowych do istniejącego zbiornika retencyjnego tzw. ograniczone korzystanie
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój Nr 225 w godzinach 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu.
W tym samym miejscu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia istnieje możliwość składania uwag i wniosków (znak sprawy: AB.6744.1.2019).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj, Urzędu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
STAROSTA ALEKSANDROWSKI
LIDIA ZWIERZCHOWSKA
33913123
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: