Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prochowice

dolnośląskie, Prochowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913480
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-230 Prochowice
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Prochowice

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.
Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam:
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwały Nr IX/48/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice,
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 12-13 w godzinach urzędowania.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany Studium i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice albo w formie elektronicznej, na adres: prochowice@prochowice.com. Uwaga lub wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie należy wpisać "Studium-zmiana".
Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka
33913480
drukuj ogłoszenie