Ogłoszenie

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

mazowieckie, Łąck

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913597
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-520 Łąck
Ulica
Gostynińska
Osoba kontaktowa
GMINA ŁĄCK

SzczegółyInformacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
Wójt Gminy Łąck, działając na podstawie art. art.97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) informuje
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki oznaczonej nr ewid. 379
o pow. 2,7500 ha, położonej w obrębie nr 0002- Grabina, gm. Łąck, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów.
Podział ma na celu przeznaczenie części wydzielonej nieruchomości pod drogę gminną
oraz uzyskanie tytułu własności na Gminę Łąck.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Łącku - pok. nr 14, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia.
Po tym terminie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału
w/w nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łąck,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://uglack.bip.org.pl, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Wójt Gminy Łąck
/ - /
Zbigniew Białecki
33913597
drukuj ogłoszenie