Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Świdniy III Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt III K 36/19 w której akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

dolnośląskie, Świdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-100 Świdnica
Ulica
Plac Grunwaldzki 14
Osoba kontaktowa
Sąd Okręgowy w Świdnicy

SzczegółySąd Okręgowy w Świdnicy III Wydział Karny
zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt III K 36/19, w której akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Świdnicy sygn. akt V Ds. 18/14, przeciwko Ewie C. - byłemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - oskarżonej o popełnienie czynów z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, że w dniu 01 lipca 2019 roku o godz. 9:00 odbędzie się pierwsza rozprawa główna w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w sali A-211.
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.
33913745
drukuj ogłoszenie