Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w sprawie pod sygn.akt I NS 1126/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy- Podkarpacki Zarząd Melioracjii i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na złożenie do depozytu kwoty 108,36zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33914138
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1126/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na złożenie do sądowego depozytu kwoty 108,36 zł (sto osiem złotych 36/100) z tytułu odszkodowania za udział 2/14 z 1/2 części prawa własności działki nr 1557/1 o pow. 0,0245 ha położonej w obrębie Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany, która została nabyta z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak N-III.7570.1.123.2014, z dnia 6 lipca 2016 r., z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie, która wykaże, iż na dzień 17 stycznia 2014 r. przysługiwało jej prawo własności do działki nr 1557/1 o pow. 0,0245 ha, położonej w obrębie Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności ww. nieruchomości położonej w obrębie Kępie Zaleszańskie i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33914138
drukuj ogłoszenie