Ogłoszenie

Zawiadomienie Starosty Myślenickiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bęczarka, obrębu ewidencyjnego Jawornik oraz obrębu ewidencyjnego Głogoczów, położonych w jednostce ewidencyjnej Myślenice-G.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916220
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myslenice
Ulica
M.Reja
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH

SzczegółySTAROSTA MYŚLENICKI Myślenice, dnia 21 maja 2019 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 ze zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 /pok.4, parter/, w terminie od 5 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bęczarka, obrębu ewidencyjnego Jawornik oraz obrębu ewidencyjnego Głogoczów, położonych w jednostce ewidencyjnej Myślenice-G.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
rejestru gruntów,
rejestru budynków,
rejestru lokali,
kartotek budynków,
kartotek lokali,
mapy ewidencyjnej
opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu oraz niezapoznanie się z projektem operatu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
Józef Tomal
Starosta Myślenicki
33916220
drukuj ogłoszenie