Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witnica w rejonie ul. Energetyków.

lubuskie, Witnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 78
Osoba kontaktowa
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAX

SzczegółyOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Witnica w rejonie ulicy Energetyków
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVIII/440/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek 690/18, 690/19 w miejscowości Witnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witnica w rejonie ulicy Energetyków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.06. do 24.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, w pokoju nr 4, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: www.witnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy, w sali posiedzeń.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Witnicy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej planowanie@witnica.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.07.2019 r.
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
w miejscowości Witnica w rejonie ulicy Energetyków
Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 3.06. do 24.06.2019 r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witnica w rejonie ulicy Energetyków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, w pokoju nr 4, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: www.witnica.pl
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu ww. dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy i adres poczty elektronicznej planowanie@witnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.07.2019 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Witnicy.
Burmistrz Witnicy
33916730
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: