Ogłoszenie

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że w dn. 31.05.2019 r. o godz. 17:30 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej obejmujące wszystkich członków Banku.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916871
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
SIKORSKIEGO 7
Osoba kontaktowa
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

SzczegółyZarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia członków, że w dniu:
31.05.2019 r. o godz. 17.30 w sali III Oddziału Banku przy ul. Pocztowej 1 w Gorzowie Wlkp.

odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej
obejmujące wszystkich członków Banku
Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:
1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku w 2018 r.
7. Przedstawienie informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Gorzowie Wielkopolskim.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaktualizowania Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej
i Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.
13. Przedstawienie informacji o realizacji zapisów Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie informacji w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.
15. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej wniosków polustracyjnych
z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
w Poznaniu w 2018 r. oraz informacji Zarządu o realizacji tych wniosków.
16. Przedstawienie informacji na temat proponowanych zmian do Statutu Banku.
17. Przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
18. Dyskusja, wnioski i zapytania.
19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.
Zapraszamy do udziału w Zebraniu
Zarząd GBS w Gorzowie Wielkopolskim
33916871
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: