Ogłoszenie

Nabór wniosków na usługi społeczne i zdrowotne.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916907
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków
na usługi społeczne i zdrowotne
Działanie:
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
Nabór nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19
Dla kogo?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać następujące podmioty:
- podmioty ekonomii społecznej,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje rynku pracy,
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
- państwowe jednostki budżetowe,
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.
Na co?
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji.
5. Projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór od 27 czerwca 2019 r. od godziny 00.00 do 16 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
33916907
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: