Ogłoszenie

Obwieszczenie Staristy Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, ul. Lutosławskiego w gm. Stare Babice.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33918241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 7/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t. j.)
podaję
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2019 roku na wniosek Wójta Gminy Stare Babice reprezentowanego Pana Roberta Bartonowicza, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 200/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
na rozbudowie drogi gminnej nr 410746W, ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego w Klaudynie, w gminie Stare Babice - realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej, położonych w granicach istniejącego
pasa drogowego drogi gminnej stanowiących już własność Gminy Stare Babice:
- nr ew.720,692/18,694/2,686/13,685/20, 685/22, 684/14, 683/11,6 8 2/ 9, 67 8 / 9, 11 5 1/ 3,
1152, 675/11,673/2,671/1,672/1,956/24,956/14, 956/17, 660/8, 1243655/5, 654/12,654/5,
648/9, 832/1,1222,819/1,805/4,791/1,783/3, 782/3, 782/7, 730/14730/4, 973/2,972/2,
971, 721, 1272/1 w obrębie 0011 Klaudyn, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice;
b) przeznaczonych w całości pod realizację inwestycji drogowej, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Stare Babice:
- nr ew. 718/4, 719/2, 681/1, 963/17, 673/17, 673/15, 889/2, 888/1, 905/1, 654/10, 832/5, 831/1, 790/12, 790/14, 776/2, 776/3 w obrębie 0011 Klaudyn, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice;
c) przeznaczonych pod inwestycję drogową, powstałych wskutek podziału nieruchomości:
- nr ew. 655/6, 648/15, 773/9, 721/2 w obrębie 0011 Klaudyn, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice;
d) dla których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej nn i oświetlenia ulicznego:
- dz. nr ew. 687/12, 829/24, 829/4, 1272/11, 1272/10, 684/15, 683/18, 963/18, 673/16, 832/4, 781/3, 774, 773/2, 725/15 w obrębie 0011 Klaudyn, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, Stare Babice.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją, w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środa w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek piątek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspek-torzy nie przyjmują interesantów. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 22/733-72-27).
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa
33918241
drukuj ogłoszenie