Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ul. Osiedle Bermudy.

lubuskie, Wawrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33918642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlpk.
Ulica
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 78
Osoba kontaktowa
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAX

SzczegółyOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy (działki nr 17/2 i 18)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/72/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 17/2 i 18, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.06. do 1.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.santok.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Santok.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Santok, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej magdalena.zagrobka@santok.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2019 r.
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy (działki nr 17/2 i 18)
Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 10.06. do 1.07.2019 r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.santok.pl
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu ww. dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Santok i adres poczty elektronicznej magdalena.zagrobka@santok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2019 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Santok.
Wójt Gminy Santok
33918642
drukuj ogłoszenie