Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Technologia Innowacja Produkcja & Kaiser Flugzeugbau w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Krępcu zaparsza do składania ofert na zakup: Prawa własności nieruchomości działek gruntu

lubelskie, Nowy krępc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33919228
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INNOWACJA TECHNOLOGIA PRODUKCJA & KAISER FLUGZEUGBAU SP. Z O.O.

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Technologia Innowacja Produkcja & Kaiser Flugzeugbau sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Krępcu zaprasza do składania ofert na zakup:
Prawa własności nieruchomości działek gruntu numer 46, 47,48,71,72,73, 50, 51, 78, 79, 193, 194, 197, 198, 52, 75, 81, 192, 196, 132, 133, 134, 137, 186 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00076929/6, prawa własności działek gruntu 80, 136, 211/1, 212/2, 219/1, 220/1, 222 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00078333/5 oraz prawa własności działek gruntu numer 74, 213, 218, 215, 216, 221/1, 214 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00078334/2 za łączną cenę nie niższą niż 2 954 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 300 000,00 złotych.
Wymienione powyżej nieruchomości gruntowe są niezabudowane i stanowią tereny przeznaczone m.in. pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, tereny sportu i rekreacji o łącznej powierzchni 6,6053 ha. Grunty położone są w Brzezinach Królewskich gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie. W niniejszym postępowaniu syndyk sprzedaje wszystkie działki łącznie.
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.
Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 31 8025 0007 0714 0022 2000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości ITP". Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie miesiąca od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu, nie zostanie w całości wpłacone wadium oraz nie będzie zawierała wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu
33919228
drukuj ogłoszenie