Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dolnośląskie, Twardogóra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33919677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Ratuszowa 14
Osoba kontaktowa
Gmina Twardogóra

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra (uchwała o przystąpieniu Nr XXXII.352.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 października 2017 r.),
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra (uchwała o przystąpieniu Nr XXXII.353.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 października 2017 r.).
Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną ponownie wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, w pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze pod adresem: http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, w sali nr 19 o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na adres: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na adres: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
33919677
drukuj ogłoszenie