Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski - III etap

lubelskie, Piaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33919924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA PIASKI

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski - III etap
Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski - III etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca do 3 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach w godz. od 10??-13??. Projekt zmiany planu opracowano na podstawie uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski.
Publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach o godz. 10??.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Burmistrza Piask, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach, pok. 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@piaski.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Piask danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Burmistrz Piask
33919924
drukuj ogłoszenie