Ogłoszenie

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi kadorow-podatkowo-księgowych dla STAL-MET Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Chełmnie

kujawsko-pomorskie, Chełmno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33920718
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Wielkie Garbary 19

SzczegółySyndyk masy upadłości STAL-MET Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Chełmnie
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi kadrowo-podatkowo-księgowych dla STAL-MET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 31.
1. Zakres usług obejmuje kompleksową obsługę masy upadłości w zakresie: rachunkowości, wszelkich obowiązków i zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań publicznoprawnych zrównanych z podatkowymi, ustalania stanu zobowiązań upadłego /w tym bieżącej weryfikacji zgłoszeń wierzytelności w toku postępowania upadłościowego - co do ich zgodności z księgami upadłego, przy korygowaniu tych ksiąg o dokonane zgłoszenia w formie umożliwiającej przygotowanie uzupełniających list wierzytelności zgodnie z art. 245 i 253 prawa upadłościowego i naprawczego/, sprzedaży aktywów masy upadłości w formie przetargów lub z wolnej ręki i rozliczenie sprzedaży z księgami upadłego, przygotowania danych dla sporządzenia odrębnych planów podziału, częściowych planów podziału i ostatecznego planu podziału, ich wykonanie i rozliczenie (obecnie łącznie 270 wierzycieli), dokonywania płatności powstałych po dniu podpisania umowy zgodnie z ustaleniami syndyka, w tym wynikających z wykonania odrębnych planów podziału, częściowych planów podziału i ostatecznego planu podziału, weryfikacji należności ujętych w spisie inwentarza w oparciu o dokumentację przedkładaną przez pozwanych w toku prowadzonych postępowań sądowych, weryfikacji dokumentacji kadrowo-płacowej upadłego na podstawie wezwań i zapytań ZUS w sprawach pracowniczych, korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz udzielanie odpowiedzi do ZUS na podstawie dokonanych ustaleń, w oparciu o dokumentację upadłego, weryfikacja dokumentacji podatkowej na podstawie wezwań i zapytań organów podatkowych od chwili rozpoczęcia działalności upadłego w terminach wskazanych w wezwaniach, obowiązków i zobowiązań związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, obowiązków syndyka jako pracodawcy, obowiązków statystycznych oraz współdziałania z syndykiem w przygotowaniu dokumentacji upadłego i masy upadłości do przekazania na przechowanie ustalonemu w przyszłości przechowawcy bądź zwrotu dokumentacji upadłemu w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego.
2. Dane upadłej Spółki sprzed ogłoszenia upadłości w formie papierowej /dokumentów/ znajdują się w siedzibie upadłej Spółki w Chełmnie lub są dostępne w formie elektronicznej na serwerze STAL-MET, natomiast dane w formie elektronicznej po ogłoszeniu upadłości są gromadzone w systemie własnym obecnego Biura Rachunkowego. Dane zgromadzone po ogłoszeniu upadłości będą przekazane do Zleceniobiorcy.
Aktualnie na liście wierzytelności znajduje się 270 pozycji. Spis inwentarza obejmuje 2466 pozycji składników aktywów majątku masy upadłości, dla których ustalono wartości księgowe i oszacowania. Spółka zatrudniała łącznie 759 pracowników - co wynika z dokumentacji kadrowej STAL-MET, natomiast zgodnie z rejestrem ubezpieczonych, w systemie PŁATNIK jest około 1400 rekordów.
3. Wybór zleceniobiorcy odbywa się na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym przyjętym i zaakceptowanym przez Sędziego Komisarza. Pytania dotyczące oferty proszę kierować drogą elektroniczną na adres e-mail Syndyka: andrewmac@o2.pl, bądź pełnomocnika syndyka: adam.gryckiewicz@poksinski.pl. Z pełną treścią Zapytania Ofertowego, z jego przedmiotem i dokumentacją można zapoznać się po uzgodnieniu terminu w Kancelarii Prawniczej Marek Poksiński w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 19, bądź na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Osoby uczestniczące w procedurze nie mogą zgłaszać wobec masy upadłości żadnych roszczeń wynikających z udziału w procedurze.
5. Ofertę świadczenia usług wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, podpisaną i parafowaną przez Zarząd bądź pełnomocnika Oferenta należy przesłać na adres: andrewmac@o2.pl, a także dostarczyć w formie pisemnej na adres: Kancelaria Prawnicza Marek Poksiński, ul. Wielkie Garbary 19, 87-100 Toruń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia z adnotacją "Oferta STAL-MET".
6. Oferent musi spełniać łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
- prowadzić działalność gospodarczą co najmniej od 5 lat oraz posiadać doświadczenie w prowadzeniu księgowości i kadr i płac dla spółek kapitałowych,
- w ciągu ostatnich 5 lat świadczyć usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i płac dla co najmniej 10 spółek kapitałowych, w tym na bieżąco prowadzić księgowość dla 5 spółek kapitałowych z rocznym obrotem powyżej 2 000 000 zł i zatrudniających powyżej 10 osób.
- zatrudniać na umowę o pracę co najmniej:
(a) 1 specjalistę ds. księgowych, który prowadził księgowość dla co najmniej 10 Spółek kapitałowych;
(b) 1 specjalistę ds. kadr i płac, który prowadził kadry i płace dla co najmniej 10 Spółek kapitałowych;
- posiadać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określone
w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z dnia 29 lipca 2002 r. nr 120, poz. 1022).
7. Warunkiem przystąpienia do procedury wyboru zleceniobiorcy /usługodawcy/ jest złożenie ważnej pisemnej oferty z proponowaną ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym miesięcznie oraz wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości STAL-MET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Chełmnie nr 56 1020 5011 0000 9902 0252 6960.
8. Oferta musi zawierać następujące informacje i załączone dokumenty:
a) dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę), jego adres lub siedzibę oraz NIP, PESEL lub REGON, KRS, nadto przedsiębiorcy winni złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (ewidencji) KRS bądź z CEIDG, a w przypadku działania przez pełnomocników także pełnomocnictwo obejmujące upoważnienie do złożenia oferty bądź udziału w ewentualnych dalszych rozmowach,
b) oświadczenie, iż proponowana cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przedstawionego w Zapytaniu Ofertowym miesięcznie zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie zleceniodawca w związku z wykonaniem zamówienia,
c) potwierdzenie wpłaty wadium,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z pełną treścią Zapytania Ofertowego oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków uczestnictwa w wyborze zleceniobiorcy w nim określonych,
e) wskazanie rachunku bankowego, na który zwrócone ma być wadium,
f) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
9. Wadium musi wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy najpóźniej w terminie zakreślonym dla złożenia oferty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni po ogłoszeniu dokonania wyboru Zleceniobiorcy.
10. Wybór zleceniobiorcy zostanie dokonany w terminie 10 dni od upłynięcia terminu do składania ofert.
33920718
drukuj ogłoszenie