Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 629/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 6.743,33zł. tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921449
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 629/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 743,33 zł (sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 33/100) z tytułu odszkodowania za nabyty z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa udział wynoszący 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obręb 223 Zwięczyca II, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1142, o powierzchni 0,0211 ha, ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2018 r., znak N-III.7570.1.402.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego -konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 21 lutego 2017 r. przysługiwało im prawo własności wyżej wymienionej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/6 części, pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona albo nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33921449
drukuj ogłoszenie