Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 846/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.305zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921461
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 846/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 305,00 zł (dwa tysiące trzysta pięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową stanowiącą działki ewidencyjne o numerach: 93/2 o pow. 0,0161 ha, 299/1 o pow. 0,0071 ha oraz 299/3 o pow. 0,0027 ha, położoną w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2018 r. znak N-VII.7570.1.45.2018.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33921461
drukuj ogłoszenie