Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje iż w sprawie XI NS 606/198 wydał postanowienie zezwalające na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1468zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33921950
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 606/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1468,00 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w obrębie 0005 Trześń, gm. Gorzyce, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 1613/1 o pow. 0,0001 ha, nr 1613/2 o pow. 0,0071 ha oraz nr 1613/4 o pow. 0,0108 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.11.2017 r., znak N-VII.7570.1.14.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 20.06.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 20.06.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33921950
drukuj ogłoszenie