Ogłoszenie

Zawiadomienie Prokuratury Okręgowej Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Opolu w sprawie VI Ds. 12/12 o umorzeniu śledztwa

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922289
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-066 Opole
Ulica
Reymonta 24
Osoba kontaktowa
Prokuratura Okręgowa w Opolu

Szczegóły"Na podstawie art. 131 § 2 w zw. z § 3 kpk Prokuratura Okręgowa Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Opolu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie VI Ds. 12/12, tj. wierzycieli spółki Heberger Polska sp. zo.o. z/s w Krapkowicach NIP 6792455037, REGON 351406842, KRS 27129, aktualnie w upadłości likwidacyjnej, o wydaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa VI Ds. 12/12 w części dotyczącej czynu z art. 302 § 1 kk, opisanego w pkt. XIX sentencji postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 28 kwietnia 2019 r., polegającego na: mającym miejsce w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. w Schifferstadt i Krapkowicach, w razie grożącej Heberger Polska sp. z o.o. z/s w Krapkowicach upadłości, zaspokojeniu dwóch wierzycieli spółki, tj. Raiffeisen Bank Polska S.A oraz Deutsche Bank Polska S.A., w sytuacji w której nie można było zaspokoić wszystkich wierzycieli Heberger Polska sp. zo.o. z/s w Krapkowicach.
Podstawą umorzenia postępowania w zakresie w/w czynu, kwalifikowanego z art. 302 § 1 kk, było stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego, tj. art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
POUCZENIE:
1. Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk oraz art. 465 § 1 i 2 kpk i art. 329 § 1 kpk). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda ponownie postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 kpk, może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 § 2 kpk, art. 55 § 1 kpk). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 kpk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).
2. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
3. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).
4. Przy czym postanowienie o umorzeniu śledztwa zostanie doręczone temu pokrzywdzonemu, który w terminie zawitym 7-dni od daty publikacji ogłoszenia no to się zwróci (art. 131 § 3 kpk). W takim przypadku 7-dniowy zawity termin do wniesienia zażalenia liczony jest dla pokrzywdzonego od daty doręczenia mu tego postanowienia".
33922289
drukuj ogłoszenie