Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje iż w sprawie XI NS 613/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.628 zł. tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922195
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 613/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 628,00 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 1601/1 o pow. 0,0322 ha położoną w obrębie 0005 Trześń, gm. Gorzyce, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.11.2017 r., znak N-VII.7570.1.8.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 20.06.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 20.06.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33922195
drukuj ogłoszenie