Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

opolskie, Głubczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922566
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-100 Głubczyce
Ulica
Niepodległości 14
Osoba kontaktowa
Gmina Głubczyce

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 2096 wraz z późn. zmianami)
z a w i a d a m i a m
że na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 25.04.2019r. (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obejmującej "przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w ramach zadania pt. poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc wraz z wykonaniem odwodnienia i odprowadzenia wód z drogi".
Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce - obszar wiejski, obrębie ewidencyjnym Zubrzyce na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi gminnej, w zakresie przebudowy: nr 836, nr 847/1, nr 837/1, nr 853, nr 835;
2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecnie pas drogowy drogi powiatowej, w zakresie przebudowy (w zakresie przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej): nr 821, nr 838;
3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mające stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności:
L.p.Nr działki
pierwotny
Nr działki po podziale,
przeznaczonej
pod inwestycję drogową
Nr działki po podziale,
nie objętej inwestycją
1.135135/1135/2
2.136/2136/3136/4
numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;
4. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, mająca stanowić pas drogowy drogi gminnej, w zakresie rozbudowy: nr 156/1.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją
zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Informujemy, że strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 306 tel.: 77/4053676, fax.: 77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 7.30-16.00, wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, piątki w godz. 7.30-15.00 oraz mogą składać ewentualne uwagi i wnioski na wyżej podany adres Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do przepisu art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r., poz. 2096 wraz z późn. zmianami) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33922566
drukuj ogłoszenie