Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn.

lubuskie, Lubiszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922436
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 78
Osoba kontaktowa
ELFEKO S.A.

SzczegółyOGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn - obręby Baczyna, Lubno, Wysoka, jak także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu ww. studium i planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.), jak także art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubiszyn - odpowiednio:
- uchwały Nr VI/47/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn oraz
- uchwały Nr VI/48/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn - obręby Baczyna, Lubno, Wysoka.
Przedmiotem ww. zmiany studium oraz planu miejscowego jest jego aktualizacja w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznych WN 110 kV na obszarze Gminy Lubiszyn, a w przypadku sporządzenia planu miejscowego określenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowane będą linie elektroenergetyczne.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium oraz planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubiszyn na adres: ul. Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Lubiszyn
33922436
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: