Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla " Zielone Wzgórza " w Słubicach

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33922988
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "ZIELONE WZGÓRZA" w Słubicach, przyjętego uchwałą Nr III/24/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 1998 r., oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach uchwały Nr X/68/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "ZIELONE WZGÓRZA" w Słubicach.
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany miejscowego planu.
Wobec powyższego zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wnioski należy składać na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, lub adres: e-mail: dominika.toporkiewicz@slubice.pl. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UrzadSlubice/SkrytkaESP. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Słubic.
Informuję również, że w siedzibie urzędu istnieje możliwość zapoznania się z materiałem w godzinach przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 - 14:00, środa w godz. 10:00 - 16:00, pok. 229 lub pod nr tel. 95-737 20 59.
Załącznik nr 1:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L Nr 119, s.1) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 737 20 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu składania wniosków/ uwag do projektu planu miejscowego stosownie do art. 17 pkt. 1, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587).
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych jest pozostawienie wniosków/ uwag bez rozpatrzenia.
6. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Wniesione dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
33922988
drukuj ogłoszenie