Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych

dolnośląskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924221
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
B. Leśmiana
Osoba kontaktowa
Zakład samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej w świdniku

SzczegółyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU
21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 , Tel.81/7514215, Fax 81/7512749
ZAPRASZA DO KONKURSU OFERT
o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.10.2019 r.,
2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2020 r.
udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.poz.2190 oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz.1510 t.j.)
1. Oferty można składać odrębnie dla każdego zakresu świadczeń:
a/ Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.10.2019 r.
lub
b/ Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2020 r.
albo razem dla dwóch zakresów świadczeń:
a/ Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.10.2019 r.
b/ Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2020 r.
2. Czas trwania umowy - 3 lata od daty zawarcia umowy:
a/ Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna - 01.10.2019 r. do 31.09.2022 r,
lub
b/ Badania histopatologiczne wraz z transportem - 01.01.2020 r.do 31.12.2022 r.
3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:
a/ Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna - 01.10.2019 r.
b/ Badania histopatologiczne wraz z transportem -01.01.2020 r.
4. Szczegółowe warunki konkursu ofert : materiały informacyjne, formularz ofertowy, projekt umowy , zostaną udostępnione Oferentowi od dnia ukazania się ogłoszenia
w Dyrekcji SP ZOZ Świdnik ul. B. Leśmiana 4.
5. Oferty pisemne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do dnia 26.06. 2019 r. do godziny 14.00 do sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ Świdnik.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godz.09.00 w Sali Konferencyjnej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKUul. B. Leśmiana 4.
7. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Świdniku.
8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert -siedziba Dyrekcji SP ZOZ
w Świdniku ul. B. Leśmiana 4, w dniu 09.07.2019 r. o godz.14.00
9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeńw siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4, w dniu 09.07.2019 r. o godz.14.00
10. SP ZOZ w Świdniku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.
11. Protesty lub odwołania dotyczące konkursu ofert Oferent może składać w sekretariacie udzielającego zamówienia SP ZOZ w Świdniku zgodnie z art. 153 i 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
12. Ogłoszenie o Konkursie Ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku www.spzozswidnik.plzakładce Aktualności, w dniu 18.06.2019 r.
33924221
drukuj ogłoszenie