Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Gostyniński informuje o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin

mazowieckie, Gostynin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924250
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE

SzczegółySTAROSTA GOSTYNIŃSKI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz.U.2019.725 t.j. z dnia 2019.04.18)
i n f o r m u j e
o przystąpieniu do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na terenie wybranych obrębów Gminy Gostynin.
Prace przeprowadzone zostaną na obszarze obrębów ewidencyjnych:
lp.idNazwalp.idNazwa
1140402_2.0002Antoninów23140402_2.0046Górki Drugie
2140402_2.0004Bierzewice24140402_2.0048Gulewo
3140402_2.0006Budy Lucieńskie25140402_2.0050Józefków
4140402_2.0010Gaśno26140402_2.0051Huta Zaborowska
5140402_2.0011Gorzewo27140402_2.0053Krzywie
6140402_2.0013Helenów28140402_2.0057Nagodów
7140402_2.0015Kazimierzów29140402_2.0058Huta Nowa
8140402_2.0016Kiełpiniec30140402_2.0062Rębów
9140402_2.0017Klusek31140402_2.0063Rumunki
10140402_2.0019Legarda32140402_2.0065Rybne
11140402_2.0021Lucień33140402_2.0066Sałki
12140402_2.0023Marianów Sierakowski34140402_2.0067Sokołów
13140402_2.0024Miałkówek35140402_2.0068Solec
14140402_2.0027Marianów Lucieński36140402_2.0069Stanisławów
15140402_2.0030Podgórze37140402_2.0071Wrząca
16140402_2.0031Rogożewek38140402_2.0072Zaborów Nowy
17140402_2.0036Stefanów39140402_2.0073Zaborów Stary
18140402_2.0039Baby Dolne40140402_2.0074Zieleniec
19140402_2.0040Baby Górne41140402_2.0075Zuzinów
20140402_2.0042Białotarsk42140402_2.0076PGR Sokołów
21140402_2.0044Dąbrówka43140402_2.0077Mniszek
22140402_2.0045Górki Pierwsze44140402_2.0078Skoki
w oparciu o projekt modernizacji uzgodniony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wykonawcą prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest na podstawie podpisanej w dniu 13 kwietnia 2018 r. r. umowy z konsorcjum firm.
1. GGPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin - Lider;
2. INPROGEO Sp. z o.o. Ul. Ozorowska 9, 99-100 Łęczyca;
3. GCPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin.
Przewidywany termin zakończenia prac modernizacyjnych - sierpień 2019 r.
Zobowiązuje się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane niezbędne do przeprowadzenia modernizacji do ich udostępnienia wykonawcy prac.
Stosownie do art. 13 i art. 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki
i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wykonawcy wstępu na grunt w celu dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu
opisowo-kartograficznego.
Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu
do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Starosta Gostyniński poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego, siedzibie Urzędu Gminy Gostynin na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.
W okresie wyłożenia projektu do wglądu, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie może zgłaszać uwagi do tych danych.
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe do rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie okresu wyłożenia dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Gostyniński poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.
W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty wniesione po tym terminie będą traktowane jako odrębne wnioski
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów, Starosta Gostyniński rozstrzygnie
w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.
33924250
drukuj ogłoszenie