Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924865
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wsparcie projektów w zakresie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Oś priorytetowa 4 "Środowisko"
Działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego"
Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu"
Nabór nr RPWP.04.04.01.IZ.00-30-002/19
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
a) Samorządowe instytucje kultury;
b) Jednostki samorządu terytorialnego;
c) Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
e) Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
f) Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
g) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
h) Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
i) Szkoły wyższe.
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.
Na co?
Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie ochrony, zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
Kiedy:
Nabór od 29 lipca 2019 r. od godziny 7.30 do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33924865
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: