Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodawa o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania terenu w obrębie Różanki

lubuskie, Kłodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33924832
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska
Osoba kontaktowa
GMINA KŁODAWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
? o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 zm. z 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłodawa uchwały Nr VIII/59/29 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, prognozy oddziaływania na środowisko jak również związanych z nimi postępowań.
Wnioski należy składać:
? w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa,
? ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodawie,
? za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w terminie do dnia 12 lipca 2019r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak
33924832
drukuj ogłoszenie