Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

łódzkie, Żuromin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925751
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA I MIASTO ŻUROMIN

SzczegółyBURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
Stanowisko: Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie;
Miejsce pracy: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4;
Wymiar czasu pracy: pełen etat;
Informacja dodatkowa: umowa na czas określony 4 lata.
Zakres podstawowych czynności
1. Kierowanie pracą Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w statucie Biblioteki;
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece;
4. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań Biblioteki, określonymi w Planie Finansowym Budżetu Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie na dany rok;
5. Gospodarowanie mieniem Biblioteki;
6. Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w sieci bibliotecznej;
7. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami wspierającymi rozwój kulturalno-oświatowy;
8. Podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych biblioteki.
Wymagania niezbędne
1. Posiadać obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowy, pedagogiczny;
3. Posiadać udokumentowany, co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
Wymagania dodatkowe
1. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
2. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad finansowo-księgowych, zamówień publicznych itp.
3. Umiejętność obsługi komputera;
4. Doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece;
5. Umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.
II. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu zawierające imię, nazwisko, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;
2) pisemny autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) życiorys (CV);
5) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty);
6) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
7) aktualne zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pisemne oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed powołaniem, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
9) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
10) podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru.
11) podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego i klauzuli informacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych RODO, Dz.U. UE L 119, s. 1).
III. Informacje dodatkowe
1. Wnioski o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 29.07.2019 r.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
"Konkurs - Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie" w pok. 17 (sekretariat) Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, 09-300 Żuromin, pl. Józefa Piłsudskiego 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.
3. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego konkursu, zostaną dołączone do akt osobowych.
5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom przez 1 miesiąc od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu za pokwitowaniem.
6. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu.
7. O terminie i postępowaniu konkursowym uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.
8. Posiedzenie komisji, na którym będą przeprowadzane rozmowy z uczestnikami konkursu, odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, na którym nastąpiło ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez uczestników konkursu lub stwierdzenie uchybień lub braków w złożonych ofertach.
9. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin powoła Komisję Konkursową oddzielnym zarządzeniem.
10. Etapy konkursu:
1) I etap: sprawdzenie przez komisję ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu;
2) II etap: rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych w aplikacji oraz programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki.
11. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na postępowanie konkursowe.
12. Komisja wyłoni kandydata na Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie, który zostanie zaproponowany Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
13. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs.
14. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności biblioteki oraz program jej działania. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
15. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
16. Dodatkowe informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie można uzyskać u Dyrektora ww. jednostki.
33925751
drukuj ogłoszenie