Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Chlastawa w Gminie Zbąszynek.

lubuskie, Zbąszynek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33925789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-210 Zbąszynek
Ulica
RYNEK 1
Osoba kontaktowa
GMINA ZBĄSZYNEK

SzczegółyOGŁOSZENIE
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zbąszynku uchwały IX/44/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Chlastawa w Gminie Zbąszynek. Granice obszaru objętego sporządzaniem planu obejmują tereny położone rejonie: nowobudowanej obwodnicy i drogi wojewódzkiej nr 302 i zostały określone w załączniku graficznym do ww. uchwały - są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku i na stronie http://www.bip.zbaszynek.pl
Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu na piśmie, na adres Burmistrz Zbąszynka 66-210 Zbąszynek ul. Rynek 1 w terminie do dnia 19 lipca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek www.bip.zbaszynek.pl, na stronie internetowej www.zbaszynek.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami)
zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planu miejscowego.
Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, biuro nr 6 parter w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do dnia 19 lipca 2019 r. w formie:
1. pisemnej do Burmistrza Zbąszynka na adres 66-210 Zbąszynek ul. Rynek 1
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w biurze nr 6 parter,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@zbaszynek.plbez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem.
33925789
drukuj ogłoszenie