Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 654/48 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 44.372zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926936
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 654/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44.372,00 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową położoną w Sanoku, obręb 0003 Posada, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 500/1, o powierzchni 0,0925 ha, ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 marca 2018 r., znak N-III.7570.1.799.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 29 stycznia 2018 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33926936
drukuj ogłoszenie