Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 758/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.255zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926940
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 758/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.255,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości gruntowe położone w obrębie 0004 Gwizdaj, gm. Przeworsk, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 63/1 (o powierzchni 0,0010 ha) oraz 343/1 (o powierzchni 0,0060 ha), ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2018 r., znak N-III.7570.1.281.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 8 marca 2018 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33926940
drukuj ogłoszenie