Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 687/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.296 zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 687/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.296,00 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0004 Przedmieście Czudeckie, gm. Czudec, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 1473/1, o powierzchni 0,0046 ha, ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2018 r., znak N- III.7570.1.915.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 6 grudnia 2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33926949
drukuj ogłoszenie