Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 643/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 4.982 tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33927052
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 643/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.982,00 zł (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania za nabyty z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa udział wynoszący 1/3 części (należący do zmarłej Zenobii Piekarskiej-Burek) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 Zalesie Gorzyckie, gm. Gorzyce, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 134/4 (o powierzchni 0,1307 ha) i 180/1 (o powierzchni 0,0193 ha), ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2018 r., znak N-III.7570.1.61.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 2 listopada 2017 r. przysługiwało im prawo własności wyżej wymienionej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/3 części (należącym do zmarłej Zenobii Piekarskiej-Burek).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33927052
drukuj ogłoszenie