Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 847/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 1.015,43zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33927511
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 847/18 wydał
postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.015,43 zł (tysiąc piętnaście złotych 43/100) należnej z tytułu odszkodowania za udział wynoszący 2/3 części (po zmarłych: Władysławie Jurkowskim i Stanisławie Jurkowskim) w prawie własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa położonej w obrębie Pniów, gm. Radomyśl nad Sanem, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 114/2 o pow. 0,0167 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2018 r., znak: N-VII.7570.1.109.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33927511
drukuj ogłoszenie