Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny zezwoliń wnioskodawcy ORLEN Serwis SA na złożenie do depozytu sądowgo kwoty 3197.25zł

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33927724
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Płocku - I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy ORLEN Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.197,25 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 25/100) tytułem zapłaty ceny przymusowego wykupu akcji imiennych serii C ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku należących do akcjonariusza Dariusza Berlińskiego z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz uczestnika postępowania Dariusza Berlińskiego lub jego następcom prawnym, po wykazaniu następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33927724
drukuj ogłoszenie