Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Anny Misiewicz ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156735
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Anny Misiewicz ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Rybniku przy ulicy Morcinka 21B/2, dla którego
w Sądzie Rejonowym w Rybniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1Y/00134389/0,
za cenę minimalną nie niższą niż 85% wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 75.915,20 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 20/100), Warunki przetargu
są szczegółowo określone w Regulaminie Przetargu załączonym do wniosku syndyka z dnia 20 marca 2019r., przy czym:
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie dwóch tygodni
od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, a dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Sądu, z tym że termin dwutygodniowy liczony będzie od daty ukazania się późniejszego ogłoszenia o przetargu (ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej w sposób następujący:
· SSR Sędzia-Komisarz Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy,
ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice z wyraźnym dopiskiem „Sygn. akt XII GUp 192/17-oferta w przetargu na zakup nieruchomości-nie otwierać".
2. Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 75 915,20 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 20/100) brutto.
3. Wadium w wysokości 8000,00 zł powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: ING Bank Śląski 35 1050 1214 1000 0092 1555 0923 najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert
4. Zainteresowani zakupem uzyskają dostęp do Regulaminu Przetargu oraz opisu i oszacowania lokalu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przeglądania opisu i oszacowania oraz regulaminu. Kontakt z Syndykiem: Syndyk Michał Zawiła , ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze, tel. 605 601 809.
5. Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny i terminu z Syndykiem.
Sprzedaż odbywa się w formie przetargu - kryterium wyboru ofert stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny. W przypadku złożenia w pierwszym etapie sprzedaży dwóch lub więcej ofert
z taką samą ceną na zakup nieruchomości, Syndyk bezpośrednio po zapoznaniu ofert przeprowadzi licytację. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 08.08.2019 r.,
godz. 13:00 sala 234 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

drukuj ogłoszenie