Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 601/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 3.459 zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33927843
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 601/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.459,00 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową położoną w obrębie 39 Goleszów, gm. Mielec, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 803/2, o powierzchni 0,0497 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak N-III.7570.1.996.2017, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 5 maja 2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33927843
drukuj ogłoszenie