Ogłoszenie

Nabór wniosków na realizację projektów przyczyniających się do podniesienia wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33926490
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków
na realizację projektów przyczyniających się do podniesienia wiedzy lub kompetencji
dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach, oraz podniesienia wiedzy lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty
Działanie:
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe
Nabór nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19
Dla kogo?
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
W ramach konkursu przewiduje się wsparcie wyłącznie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno,
Konin).
Na co?
Projekty w ramach niniejszego konkursu mogą realizować w szczególności następujące działania:
1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach
i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in.: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.:
- realizację projektów edukacyjnych,
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
- realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami), np.:
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego
i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,
d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
4. Wsparcie nauczycieli m.in. w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy
i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 2 lub 3).
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną, mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 2 lub 3).
Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.
Kiedy?
Nabór trwa od 30.07.2019 r. od godziny 0.00 do 23.08.2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.
33926490
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: