Ogłoszenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

łódzkie, Tuszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33928183
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA TUSZYN

SzczegółyOBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. ) zawiadamiam o :
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr VI/48/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Szkolnej w Kruszowie;
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr VII/64/18 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr 90/2 w Syskach;
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr VII/65/18 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr 166 w Garbowie;
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr VII/66/18 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr 321/4 w Modlicy;
? podjęciu przez Radę Miejską w Tuszynie uchwały nr VII/64/18 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr 46 obr. 13 w Tuszynie;
? przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww planów.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa, I piętro pok. nr 5 oraz zgłaszać wnioski i uwagi do planów w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Tuszyna, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy tuszyn@tuszyn.info.plw terminie do dnia 24 lipca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 8a ust.1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Tuszyna danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
BURMISTRZ TUSZYNA
mgr inż. Witold Małecki
33928183
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: