Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 46/19 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcyna złożenie do depozytu kwoty 1.495zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929096
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 46/19 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.495,00 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w obrębie 0003 Grzęska, gm. Przeworsk oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 242/1 o pow. 0,0099 ha (powstała z podziału działki nr 242, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta i brak jest innych dokumentów potwierdzających prawo własności), ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.11.2018 r., znak N-lll.7570.1.185.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 08.03.2018 r. przysługiwało im prawo własności do działki nr 242, położonej w obrębie 0003 Grzęska, gm. Przeworsk.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 08.03.2018 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33929096
drukuj ogłoszenie