Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 680/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 16.711zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929104
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XI Ns 680/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.711,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość gruntową położoną w Jaśle, obręb 0010 Sobniów I, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 308/2, o powierzchni 0,0245 ha, ustalonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 czerwca 2018 r., znak N-III.7570.1.24.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 20 stycznia 2018 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33929104
drukuj ogłoszenie