Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala

mazowieckie, Kowala-stępocina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929975
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
KOWALA-STĘPOCINA
Osoba kontaktowa
GMINA KOWALA

SzczegółyKowala, dnia 09.07.2019 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kowala uchwały Nr IX.69.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala.
Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala w terminie do dnia 02.08 2019 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kowala@kowala.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 02.08.2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kowala@kowala.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kowala.
Wójt Gminy Kowala
Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kowala, Kowala 105A, 26-624 Kowala i są one podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy w Kowali przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Odbiorcą danych osobowych jest: Referat Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kowali oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 48 610 17 60 wew. 21, adres e-mail, iod@kowala.pl, Kowala 105A, 26-624 Kowala
33929975
drukuj ogłoszenie