Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie zezwalające na złożenie depozytu sądowego kwoty 1041 z tytyłu odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930462
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 894/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.041,00 zł (jeden tysiąc czterdzieści jeden złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, stanowiącą działki ewidencyjne o numerach: 1183/1 o pow. 0,0070 ha oraz 1183/4 o pow. 0,0047 ha, położoną w obrębie Pniów, gm. Radomyśl nad Sanem, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.09.2018 r., znak N- Vll.7570.1.99.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33930462
drukuj ogłoszenie