Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa

lubuskie, Kłodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33929635
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska 40
Osoba kontaktowa
GMINA KŁODAWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Kłodawa Uchwały Nr XLVIII/348/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium, prognozy oddziaływania na środowisko oraz postępowań w ich sprawie.
Wnioski należy składać:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodawie
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w terminie do dnia30 lipca 2019 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: "RODO" informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Kłodawa. Adres: Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa. sekretariat@klodawa.pl, tel. 95 7216 660
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2018.1945 ze zm.), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikającychz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
33929635
drukuj ogłoszenie