Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33931718
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-424 Zielona góra
Ulica
PODGÓRNA 22
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Szczegółyzałącznik do zarządzenia nr 696.2019
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 15 lipca 2019 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE.
§ 1.1. Prezydent Miasta Zielona Góra z siedzibą: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra (OSM I st.)
2. Prezydent Miasta jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora OSM I st. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych - ul. Zachodnia 63a Zielona Góra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w dziale Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych.
3. Informację o głoszeniu konkursu zamieszcza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie szkoły, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, może przystąpić nauczyciel mianowany
lub dyplomowany, spełniający wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 - 11 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 3 ust.1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 693);
§ 3. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający, w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) -
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. art. 9 ust. 2 lit. a i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) oraz Prawem oświatowym i rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.
§ 4. Oferty należy składać:
1) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (ewentualnie z danymi teleadresowymi, tj. numerem telefonu, adresem e-mail) i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze" w terminie do 9 sierpnia 2019 r., osobiście w Departamencie Oświaty i Spraw Społecznych Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pok. 306, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1600, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1500, listem poleconym na adres: Urząd Miasta Zielona Góra - Departament Edukacji i Spraw Społecznych Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a, 65 - 552 Zielona Góra;
2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej - w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wskazanych w § 3, wymaganych jako załączniki do oferty oraz zostać przesłana za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Zielona Góra na platformie ePUAP - /umzg/SkrytkaESP.
§ 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.
w z. PREZYDENTA MIASTA
(-)
mgr Dariusz Lesicki
II Zastępca Prezydenta
33931718
drukuj ogłoszenie